Acasă Contact
Scris este: "Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu" Matei IV, 4
 
Biserica Sfanta Treime - Pitesti
Schitul Bestelei
      Biserica Sfanta Treime Pitesti  
 
 
 
       
 

Noi ne închinăm Domnului Hristos si cinstim pe Maica Domnului si pe Sfinti, si prin icoanele care îi reprezintă.  Pe Maica Domnului și pe Sfinți îi cinstim în ultima analiza pentru faptul că în ei strălucește Hristos, pentru faptul că în ei s-a imprimat chipul lui Hristos. Deci cinstim icoanele lor pentru ca ele reprezintă pe cei ce sunt locașurile pnevmatizate ale lui Hristos, a cărui umanitate e desăvârșit pnevmatizata prin Duhul Sfânt, unit prin ființa cu ipostasul acestei umanități.
Dar în ce consta aceasta justificare a icoanei lui Hristos? In Vechiul Testament nu existau icoane ale lui Dumnezeu. Existau numai simboale sacre: mielul pascal, toiagul lui Aaron, cortul sfint, sicriul legii etc.  Dar admițând simboalele sacre, Vechiul Testament interzice chipurile si asemănările lui Dumnezeu (Iesire 20, 4; A doua lege 5, 12-19). Care e deosebirea intre simbolul admis si idolul interzis in Vechiul Testament ?

Simbolul sacru e un semn sensibil al prezenței lui Dumnezeu, un obiect în care Dumnezeu și-a arătat puterea și și-o arata în continuare. Dumnezeu poate lucra prin toate făpturile că creaturi ale Lui și lucrează de fapt prin toate. Dar a arătat și arata ca prin unele a lucrat și lucrează În mod deosebit de accentuat. Adică 1ucreaza în mod supranatural și nu simplu natural. Distincția aceasta pe care o face Vechiul Testament între simboalele naturale și cele sacre, indicate prin Revelația supranaturală și introduse în cult, era menită să ferească poporul Israil de a confundă pe Dumnezeu cu natură în mod panteist. Dar odată făcută această distincție și clarificând prin obiectele alese în mod supranatural de Dumnezeu, ca locuri ale lucrării Sale deosebite, faptul că El nu se confunda cu natura, Vechiul Testament nu se mai ferește să spună că în toate se vede slava lui Dumnezeu ("Plin e cerul și pământul de mărirea Lui").

Această distincție între natura și Dumnezeu nu o mai făceau închinătorii la idoli. Ei confecționau sau alegeau singuri anumite obiecte și le aduceau închinare, fără ca un Dumnezeu deosebit de natură să se fi manifestat printr-un act de putere supranaturală că e prezent în mod special în acele obiecte, numite idoli. Ei erau simplu "ciopliți" sau aleși prin simpla hotărâre omenească, nu arătați de Dumnezeu printr-un act de putere supranaturală că locașuri ale prezenței și lucrării Lui. Idolul era o piesă simplă a naturii, sau un obiect confecționat de om. Dar tocmai în această calitate era identificat cu Dumnezeu. Tocmai întrucât ca parte a naturii reprezenta întreaga natură, sau o forță oarecare a naturii, el era considerat că e ca atare identic în esență cu Dumnezeu.
Poporul evreu, în baza Revelației Vechiului Testament, făcea însă o distincție între simbol și Dumnezeu, fie că era vorba de simbolul natural fie de cel ales printr-un act special al lui Dumnezeu, printr-un act supranatural. De aici putem trage concluzia că nu recunoașterea unei lucrări a lui Dumnezeu în obiectele naturale și cu deosebire în simboalele sacre indicate de Dumnezeu în mod supranatural era interzisă în Vechiul Testament, ci identificarea lor cu Dumnezeu însuși.

Acesta e motivul pentru care Vechiul Testament a interzis idolii, dar a recomandat vederea măririi lui Dumnezeu în toate și în mod special în anumite obiecte în care Dumnezeu și-a arătat printr-un act supranatural că a lucrat și lucrează, adică în simboalele sacre folosite în cult. Prin idoli se pierdea conștiința deosebirii lui Dumnezeu de natură. Prin simbolul natural și sacru se menținea conștiința acestei deosebiri. Prin idol poporul Israil ar fi pierdut conștiința unui Dumnezeu superior naturii, deci conștient, personal, superior naturii și deosebit și liber de ea. Prin simbol ei păstrau credința în Dumnezeu deosebit de lume, transcendent ei și practicau o legătură concretă cu ea prin adorare, prin cult, prin rugăciune, pe temeiul credinței că acest Dumnezeu îi poate apăra chiar față de greutățile naturii, față de legile ei implacabile. Prin simbol vedeau toată lumea într-o dependenta de acest Dumnezeu personal, superior în putere naturii, atotputernic față de ea, proniator al ei și în mod deosebit al oamenilor.
În toate cazurile, prin simboalele sale sacre, dar și prin toată natura văzută ca simbol, Vechiul Testament mărturisește credința sa în comunicabilitatea lui Dumnezeu, prin mijloace sensibile, dar și deosebirea Lui de aceste mijloace. Simboalele sunt în acest sens o anticipare a icoanei lor, precum Vechiul Testament e o anticipare a lui Hristos.

Căci icoana nu mai este nici idol, care identifică o piesă a naturii, confecționată sau nu de om și prin această toată natură sau diferitele ei forte cu Dumnezeu, nici simbol care atestă în el prezența lui Dumnezeu, dar Îi afirma distincția de el, ci reprezentarea lui Dumnezeu însuși deveni ipostasul personal al firii umane, fără să se identifice cu această fire sau să se confunde cu ea. Icoană păstrează distincția între creatura și Dumnezeu, ca și simbolul, dar vede într-o fața umană creată pe ipostasul dumnezeiesc însuși devenit subiectul ei. Natura umană, prin spiritul care ține de ea, e deosebit de aptă să devină natura proprie a ipostasului dumnezeiesc, mediu de manifestare nemijlocită a Persoanei dumnezeiești. În timpul recent Olivier Clement a atras în mod special atenția asupra tainei insondabile pe care o revelează fața umană, pentru că e revelare a spiritului din om, care e orientat spre infinit (Le visage interieur, Paris, Stock, Paris, 1978). Fața omului revelează o infinitate negrăită, pentru că dacă e luminoasă, e ancorată fericit în infinitatea mângâietoare a lui Dumnezeu-Persoana, iar dacă e întunecată și tragic de tristă, e înspăimântată de golul infinit ce se casca în mintea conștiinței umane. Despre fața umană ancorată prin Spiritul care se vede prin ea, în infinitatea lui Dumnezeu, știa și Vechiul Testament când spunea că pe fața lui Moise era atâta strălucire că evreii nu puteau privi la ea și de aceea Moise trebuia să o acopere cu un zăbranic care modera strălucirea ei. Credincioșii Vechiului Testament nu puteau privi la această slavă de pe fața lui Moise, pentru că nu erau încă pregătiți să înțeleagă că Dumnezeu se poate arăta prin fața omului, sau poate că l-ar fi socotit pe Moise însuși Dumnezeu, fără să fie. Când a venit însă Iisus Hristos prin a cărui față privea cu adevărat Dumnezeu, arest zăbranic n-a mai fost ținut pe ea, pentru că revelarea lui Dumnezeu, deși era pe de o parte cu totul desăvârșită, pe de alta tocmai această desăvârșire în care se arata, dădea feții Lui o blândețe și o smerenie curata cum nu s-a putut vedea vreodată printre oameni. Fața lui Hristos i-a convins pe Apostoli că e fața lui Dumnezeu însuși, dar a unui Dumnezeu care nu înspăimântă, căci apropierea. Lui maximă de oameni e apropiere a nesfârșitei Lui iubiri și bunătăți în chip uman.

Cei ce rămân așadar la litera Vechiului Testament, cunosc "chipul slavei lui Dumnezeu" strălucind pe muntele Sinai (lesire 24, 18) și în general strălucind peste anumite obiecte sacre, în baza faptului că Dumnezeu poate face aceasta cu anumite obiecte și locuri din natură (simboale sacre), pentru că toate sunt făpturile Lui, deci simboale ale Lui în mod general și natural. Ei își dau de asemenea seama că "chipul slavei lui Dumnezeu" a strălucit pe fața lui Moise, într-un mod deosebit de intens, dar în același timp ascuns pentru că se smintesc la ideea că Dumnezeu ar putea lua fața umană ca fata proprie a sa. "Dar când se vor întoarce la Domnul (adică vor recunoaște cu adevărat că Hristos este Dumnezeu cel întrupat), se va lua acoperământul de pe inima lor" și vor recunoaște că fața Domnului Hristos e "chipul" cel mai deplin al lui Dumnezeu.
Dar dacă simboalele sacre ale Vechiului Testament, ca locuri și obiecte în care s-a manifestat în mod special puterea lui Dumnezeu, s-au putut păstra spre închinare până la arătarea nemijlocită a lui Dumnezeu prin față omenească, ba se poate avea pentru toate timpurile întreaga creație ca un ansamblu de simboale naturale ale prezenței și lucrării lui Dumnezeu, nu a binevoit oare Dumnezeu să ne acorde și un mod de a păstra și conștiința și sentimentul prezenței feței Sale umane ca arătare deplină a Lui până când ea se va arăta descoperit, la sfârșitul timpului? Nu ne-a acordat Dumnezeu o posibilitate de a păstra vie și conștiința prezenței feții Sale, mai ales că El păstrează în realitate această fată până la sfârșitul timpului, nevăzută sensibil, dar după aceea, în eternitate vizibilă, în mod pnevmatizat?

Acest mod de a păstra conștiința perpetuării prezenței Domnului între noi cu fața Sa umană, din planul Său invizibil, ni l-a lăsat Dumnezeu prin icoana Sa. Dacă Fiul lui Dumnezeu cel întrupat continua să fie printre noi până la sfârșitul veacului prin toate puterile dumnezeiești, mijlocite prin trupul Său, de ce nu ar continua să fie prezent și lucrător printre noi și prin fața Sa, într-un mod care să ne facă conștienți de această prezenta cu fața Sa? Dacă nu putem concepe că Domnul lucrează în noi puterile Sale fără mijlocirea trupului Său îndumnezeit, cum am putea gândi că El nu e prezent și cu fața trupului Său, prin care se manifestă în modul cel mai deplin intimitatea și comunicabilitatea lui cu noi, sau infinitatea dumnezeiasca de dragoste în formă feței omenești care este, mai mult decât toate obiectele naturii și mădularele trupului omenesc, expresia infinității, sau a legăturii omului cu infinitatea? Dacă ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului și acestea sunt izvorul sau mijloacele umane ale împărtășirii cu toate puterile dumnezeiești ale lui Hristos, de ce n-ar exista și o anumită împărtășire de fața Lui? Nu e Domnul cu fața Lui în Euharistie, ci numai cu un trup și cu un sânge fără fata? Și dacă păstrăm "chipurile" trupului și sângelui Lui în Euharistie, sub înfățișarea pâinii și vinului nu putem păstra oare și o oarecare prezenta și a feței Lui, desigur fără o prefacere a feței Sale nevăzute într-o fată văzută asemănătoare prefacerii din Euharistie?

Dumnezeu are diferite moduri de a ne face conștienți de prezența Sa, adică de a ne ajută să păstrăm conștiința, prezenței Sale între noi.
E semnificativ că respingerea icoanei e proprie celor ce resping în general orice fel de comunicare a lui Hristos din planul invizibil cu noi prin vreo putere oarecare, afară doar de oarecare comunicare de putere prin cuvânt. Se spune de către acești susținători ai cuvântului că singurul mijloc de comunicare a lui Hristos cu noi, ca celelalte mijloace sunt alese și organizate de om. Dar cuvântul rostit în numele lui Hristos nu e și el ales și organizat de om? Se menține vreo predică numai la repetarea cuvintelor Domnului din Scriptură? Și avem dovezi nenumărate că comunicarea Domnului prin cuvânt a fost mai expusă decât toate celelalte comunicări celor mai subiective interpretări umane, contribuind enorm unde n-a fost întrebuințat decât el, la fărâmițarea unității credinței. Numai unde cuvântul a fost asociat cu Tainele și cu cinstirea icoanelor, s-a păstrat unitatea credinței, acestea fiind prin identitatea lor în toate timpurile, frânele care au ținut cuvântul în matcă Tradiției pornite de la Apostoli.

Dar se poate merge și mai departe pe această linie de dovedire a îndreptățirii icoanelor.
Față omenească este prin ea însăși mijlocul de comunicare între oameni. Fata nu e data omului pentru o existență a lui în izolarea individualista. Din acest punct de vedere există o mare identitate de rol între fata și cuvânt. Amândouă sunt date insului pentru a se comunica altora. Ele sunt date omului pentru că el este persoana, deci subiect comunicabil, subiect pentru alte subiecte. Ca persoana omul nu există numai pentru sine, ci și pentru ceilalți, sau se realizează pe sine în comuniune cu ceilalți. În față și cuvântul lui se reflectă și se realizează conștiința sa că e pentru alții, că nu se poate realiza decât în comuniunea cu alții. În fața omului se reflecta toate urmele lăsate de întâlnirea și de convorbirea cu ceilalți oameni. Iar cuvintele lui se îmbogățesc din convorbirea cu ceilalți din învățarea de la ei, din cuvântul lor oral sau scris. În față și în cuvintele fiecăruia se păstrează urmele și vibrațiile sentimentelor produse de alții, sau sentimentele nutrite și exprimate față de alții.

Omul este ființă interpersonala, noi creștinii spunem că este ființă tripersonală, după chipul Sfintei Treimi, pentru că totdeauna două persoane care vorbesc au în vedere o a treia persoană, sau pe el multiplicat. Lucrurile intra în preocuparea lor numai că obiecte care-i interesează în comun, că obiecte care sunt între ei, dorind să și le dea, sau să și le ia.

Fata tine de om, pentru că el este pentru alții și prin fața își arata trebuință să fie cu ei, să se intereseze de ei și alții să știe că el se interesează de ei. Fata nu aparține cuiva în izolare. Fata e proiecția inevitabilă a insului spre ceilalți. Ea ține de el, pentru că el tine de ceilalți.

De aceea a luat Fiul lui Dumnezeu față omenească. El a arătat prin această interesul Lui față de noi, voința de a comunica cu noi.
Fața umană e pe de o parte expresia infinității de înțelesuri spre care e orientat spiritul uman, iar în cazul că e un spirit credincios, expresia legăturii lui mângâietoare cu infinitatea personală divină; pe de alta arata voința de comunicare a acestei infinități trăite către ceilalți semeni. Fiul lui Dumnezeu, luând fața umană a dus la maximum aceasta ancorare a ei în infinitatea dumnezeiască, pe de alta voința ei de comunicare către ceilalți oameni a acestei trăiri a umanității asumate de El în infinitatea de viață și de dragostea dumnezeirii. Dacă a luat față omenească cu scopul de a comunica prin ea experiența vieții dumnezeiești, trăită de El, fraților Săi intru umanitate, de ce nu ar menține această comunicare cu noi prin fața Sa în continuare? Dacă voiește că cuvântul Sau să se comunice permanent oamenilor, ca exprimare a trăirii Sale ca om în adâncurile dumnezeiești, de ce n-ar voi ca această comunicare să se facă în continuare și prin fața Sa, care cuprinde concentrat toate cuvintele Sale și care comunică mai mult decât cuvântul nu numai înțelesuri, ci și putere și viața.
Credincioșii vor să aibă cu ei nu numai cuvântul lui Hristos până la sfârșitul veacurilor, ci și fața Lui umană și prin ea "Fata" dumnezeirii, ca izvor al tuturor fetelor omenești, deci și al fetei asumate de Hristos; sau "Fata" dumnezeiască, ca formă mai presus de forme a existenței Sale tripersonale eterne, ca expresivitate intratreimica, izvor al oricărei expresivități și comunicări interpersonale create. Și dacă Fiul lui Dumnezeu a luat față omenească pentru a fi într-o comunicare maximala cu toți frații Săi intru umanitate, de ce nu ar satisface aceasta voință a Lui și sete a lor de maximă comunicare între El și ei prin fața asumată?
Cuvântul Lui li s-ar părea lipsit de intimitatea și de căldură maximă, dacă n-ar simți că el pornește din fața Lui în care e concentrată toată intimitatea și căldura față de oameni. Li s-ar părea că e un cuvânt venit de departe, de la un Dumnezeu ascuns, distant, retras din nou după înălțare în transcendenta Lui. Ei vor să știe nu numai teoretic, sau prin memoria istorică, că aceste cuvinte au fost odată grăite de Hristos, ci vor să-L simtă că le grăiește și acum El însuși, ca cuvintele lor au ca punct viu, unitar și permanent al legăturii Lui cu ei, fața Lui.

Această fată a lui Hristos este de altfel ea însăși plenitudinea inepuizabilă și vie a cuvintelor Lui. Ele sunt raze ce pornesc din viața adâncă, infinită, exprimată prin fața Lui, din iubirea Lui, pe care o exprima fata mai plenar decât cuvintele, întrucât ea este expresia subzistență, ipostatica a iubirii Lui, care vrea să se comunice, care nu s-a alcătuit ca fata a lui Dumnezeu-Cuvintul, decât pentru că El vrea să se comunice prin ea fără sfârșit.

De aceea, El vrea ca fata însăși pe care a asumat-o să continue a fi cu noi prin icoana și după înălțarea Lui la cer, vrea ca fața Lui însăși să ne vorbească despre El, sau prin icoana vorbește El însuși mai plenar, mai viu decât prin cuvintele dezlegate de El. S-a spus că icoanele sunt o Biblie pentru cei ce nu știu câți, ceea ce poate însemna astăzi: pentru cei ce n-au vreme să citească, sau să asculte prea multe din cuvintele despre El. Dar pe lângă această, se mai poate spune că icoana lui Hristos ni-L pune într-un fel pe Hristos însuși înaintea noastră, sau ne dă conștiința prezenței Lui cu fața proprie înaintea noastră în planul invizibil. Icoană ni-L face într-un fel transparent pe Hristos însuși, așa cum printr-o pânză transparentă pe care se proiectează chipul Lui, se vede el însuși.

Astfel, icoana lui Hristos n-a ajutat numai la păstrarea înțelesului exact al învățăturii lui Hristos și despre Hristos, prezentindu-ni-L în tot cursul istoriei Bisericii ca pe același Hristos, autor al faptelor Sale mântuitoare, ci au avut și un important rol de vivificare a credinței, menținând în credincioși conștiința prezenței lui Hristos, ca Subiect al cuvinte lor ce se grăiesc de către El sau despre El.
Pe lângă aceea, Hristos reprezentat pe icoana ortodoxă, în același fel cum a fost reprezentat în toată tradiția Bisericii, începând cu primele secole, ne-a păstrat pe Hristos în integritatea trăsăturilor vieții lui pnevmatice, ca model și îndemn pentru credincioși de a se strădui pentru o induhovnicire a vieții lor, după chipul lui Hristos. Dacă Hristos cere credincioșilor să imprime în ei chipul Lui, sau să se facă după chipul Lui, cum ar reuși aceștia să imprime în ei chipul autentic al lui Hristos dacă n-ar avea decât cuvintele Lui, sau despre El, pe care fiecare teolog sau predicator le poate interpreta după capul lui? Astfel icoana lui Hristos păstrată până azi cu înfățișarea Lui pnevmatizata din primele secole a constituit, alături de literatură duhovnicească a Sfinților Părinți, o călăuză importantă pentru formarea duhovnicească a credincioșilor ortodocși după chipul autentic al lui Hristos. Icoană lui Hristos din Ortodoxie a fost nu numai o icoană hristologica, ci și pnevmatologica, ținând seama de faptul că Hristos a fost plin de Duhul Sfânt și acest Duh li s-a dăruit și lor ca putere formatoare în direcția sfințeniei.

Cel mai mult s-au format în acest sens sfinții, în ale căror icoane se reflectă această viață pnevmatica a lui Hristos și în a căror fata strălucește curăția și prezența Duhului sfintitor al lui Hristos. Stilul bizantin al icoanelor menține până azi aceeași veche și înaltă spiritualitate superioară în cadrul iconografiei creștine și azi începe să fie apreciat pretutindeni din nou, nu pentru că e stilul epocii bizantine, ci pentru că este stilul subțirimii și delicateței pnevmatice adevărate, care nu poate fi înlocuită de alta. Aceasta pnevmaticitate, pe lângă faptul că reprezintă pe Hristos împreună cu actele sale mântuitoare, unice, este singurul mod "obiectiv" în care poate fi sugerată spiritualitatea "nescrisă împrejur" (necircumscrisa), a dumnezeirii lui Hristos în formă circumscrisa umană, sugerând adâncimile abisale dumnezeiești prin trăsăturile unei fete omenești fizic circumscrise, dar prin spiritul ce-l reflectă sugerând ea însăși necircumscrisul.

Fără îndoială, pictorii de talent, pot da acestei pnevmaticitati a prezenței dumnezeirii lui Hristos o profunzime și mai accentuată.
Dar să revenim la comunicarea ce se înfăptuiește între credincioși și Hristos prin icoană.
Credincioșii știu că icoana nu le vorbește numai despre Hristos și nu le arăta numai pe ce linie de induhovnicire au să-și conducă viața lor, pentru a se face tot mai asemenea cu Hristos. Ei sunt convinși în primul rând ca prin icoana ei intră într-o comunicare reală cu Hristos.

De aceea problemă cheie care se pune pentru explicarea teologică a însemnătății icoanei în ortodoxie, este: ce legătură reală, vie și prezența există între Persoană vie a lui Hristos și icoana Lui, mai bine-zis între Hristos și credinciosul care se roagă în fața icoanei Lui? Și în ce mod se stabilește ea?

Cel mai ușor răspuns ar fi acela că orice cuvânt de rugăciune adresat de credincios lui Hristos, are un răspuns de la Hristos, odată ce Hristos e viu și ca om. Căci nu e cuvânt adresat de o persoană altei persoane, căruia acea persoană să nu trebuiască să-i răspundă, în baza unității dialogic-ontologice ce există între persoane și cu deosebire între persoanele umane, între care a binevoit să ia loc și Cuvântul lui Dumnezeu, sau susținătorul tuturor cuvintelor și a legăturii dintre cei ce își vorbesc. Iar creștinul e provocat în mod deosebit de presant să gândească la Hristos și să-I adreseze cuvinte de rugăciune privind la icoana Lui. Așa cum fata semenului nostru ne provoacă să i ne adresăm, sau fața noastră prezenta în timp ce i ne adresăm îl presează pe acela cu deosebită putere să ne răspundă, așa trebuie să socotim că și chipul feții lui Hristos ne provoacă în mod deosebit de presant să I ne adresăm Lui însuși, iar prezența noastră ce I se adresează înaintea icoanei Lui Îl face să răspundă cuvântului nostru.
Dar răspunsul la întrebarea de mai sus poate fi întemeiat și prin unele explicări ale textelor de autoritate din tradiția bisericească.
Definiția Sinodului VII ecumenic afirma că închinarea acordată icoanei "trece", "urca" la persoana reprezentată, sau la prototip, la modelul viu al ei. Această expresie este interpretată de obicei ca o "trecere" de bunăvoie a gândirii de la icoana la prototip, ca de la un chip la realitatea vie a lui Hristos, pe baza unei asocieri făcute de minte. Dar această "trecere" are un înțeles mai adânc. Cel ce crede în Hristos nu poate să nu facă această trecere de la icoana Lui la realitatea Lui vie. În această trebuință a gândului de a trece de la icoana lui Hristos la realitatea Lui vie este implicată o lucrare a lui Hristos însuși asupra celui ce privește icoană, Dacă toate lucrurile care există sunt cuvinte încorporate ale lui Dumnezeu adresate nouă, cu atât mai mult este icoana lui Hristos un cuvânt, un îndemn, o revendicare adresată de Hristos către noi. Astfel precum un cuvânt specificat despre Hristos este și un cuvânt al lui Hristos care provoacă cu necesitate în cel ce-l aude gândirea la Hristos și un răspuns lui cuvântul Lui, la fel cuvântul acesta plasticizat și concentrat despre Hristos, sau al lui Hristos, care este icoana Lui, provoacă în cel ce o privește (care e și ea un fel de auzire), necesitatea de a gândi la Hristos și de a-I răspunde prin rugăciune și prosternare.

Există o legătură ontologica (o legătură prin ființă) între o reprezentare și realitatea reprezentată, asemănătoare aceleia ce există între ceea ce se spune sau s-a spus prin cuvânt și între conținutul sau chiar persoana celui ce rostește sau a rostit cuvântul, ba mai mult, între acela și între cel ce aude sau a auzit cuvântul. Dacă prin cuvântul lui Hristos sau despre Hristos, rostit acum două mii de ani, dar repetat acum din nou la urechile mele se stabilește o legătură între mine și Hristos, cum nu s-ar stabili o legătură între mine și Hristos și prin icoana Lui, care este un cuvânt plasticizat ce cuprinde întreaga lui Persoană? Această legătură între mine, cel ce aud cuvântul său văd chipul cuiva sau despre cineva, se stabilește această legătură cu subiectul cuvântului sau al chipului, pentru că există mai întâi o legătură ontologica între ceea ce se spune despre cineva sau de către cineva, sau între chipul Lui și persoana Lui însăși.

Nu există persoana care să nu aibă implicată în ea chipul ei și cuvântul despre ea, sau cuvântul ei, dacă este o realitate conștientă. Iar cuvântul despre mine de exemplu, sau chipul meu, sunt implicate în mine prin faptul că sunt pentru alții. De aceea, nu se poate să nu mă intereseze reacția necesară pe care acestea o provoacă în alții sau să nu caut să provoc niște reacții în alții. De fapt, prin cuvântul și prin chipul legate de o persoană pentru a se comunică prin ele altora, ea însăși lucrează asupra acelora, împlinindu-se în același timp pe ea însăși.

Sfântul Teodor Studitul exprimă această idee în felul următor: "Dacă de orice corp tine în mod inseparabil umbra sa și n-ar putea spune cineva, de este înzestrat cti inteligenta, că există vreun corp fără umbră, ci vede în orice corp umbra care-i urmează și în umbra corpul care îi premerge, la fel nu s-ar putea spune de Hristos că nu poate fi reprezentat în icoană, dacă există în El un corp definit. Ci trebuie văzut existând în Hristos icoana Sa și în icoana trebuie văzut Hristos că prototipul ei.

Și întrucât acestea două sunt date împreună, se poate spune, ca și atunci când era văzut Hristos, s-a arătat virtual icoana Lui, pentru că ea a fost luată din realitatea Lui, imprimându-se în oarecare materie" [1]. În același sens, Sfântul Teodor Studitul zice: "Deși ceea ce există prin natura și ceea ce există prin act () nu există simultan, totuși prin faptul că icoana există virtual și înainte de a fi confecționată prin meșteșug, ea poate fi văzută totdeauna în Hristos, așa cum umbra este totdeauna împreună cu corpul, chiar dacă nu primește forma ei prin raza luminii. În felul acesta nu e greșit a zice că Hristos și icoana Lui exista împreună" [2].
E de remarcat că Sfântul Teodor Studitul afirmând că prototipul și chipul sunt împreună, nu le confunda totuși. Ele sunt legate, dar nu identice. Până este în prototip, imaginea nu se distinge de el. Dar după ce iese la iveală imaginea, se deosebește de prototip, dar nu se separă. Așa cum prototipul nu poate exista fără să aibă o umbră sau o imagine virtuală, așa nici imaginea sau umbra nu poate exista fără o legătură cu prototipul. Ea continua să-și aibă fundamentul în prototip, chiar dacă e altceva decât el.

E ceea ce am lămuri noi cu exemplul relației între cuvânt și persoană care-l rostește. Cuvântul până nu e rostit, nu se poate sesiza că deosebit de persoană. Dar după ce e rostit, se constată că e distinct de ea. Dar totuși, el nu poate fi explicat fără persoana care l-a rostit. Și efect deplin nu poate avea decât ținând seama de legătura lui cu persoana care l-a rostit. Așa cum nu poate fi persoană fără cuvânt, așa nu poate fi cuvânt fără persoană. Iar aceasta e valabil și pentru relația între persoană și chip. Dar așa cum cuvântul se detașează de o persoană numai când e o altă persoană care să-l asculte, așa e și cu chipul: se detașează interior pentru un doritor de a o cunoaște, în cazul lui Hristos pentru un închinător. Iar faptul că imaginea cuiva nu poate fi separată de persoana a cărei imagine este, se arătă în trebuință că îndată ce o vezi să te gândești la persoana respectivă, așa cum îndată ce auzi cuvântul rostit de o persoană cândva, trebuie să te gândești la persoana care l-a rostit.

Desigur, pentru mulțimea de cuvinte generale care circulă între oameni, nu le mai poți identifica pe acestea cu autorii lor deosebiți, pentru că ele pot fi ale oricui. Dar cuvintele lui Hristos rămân exclusiv ale Lui, prin unicitatea Ior. De aceea când le auzi trebure să te gândești numaidecât la El și nu le poți simți în ele înseși, sau nu le poți atribui indiferent cărei persoane.

Tot așa este și cu icoana Lui. Când o vezi nu te poți gândi decât la Persoana lui Hristos și nu poți să nu te gândești la ea. Chiar dacă ar avea numai acest rost, icoana lui Hristos ar avea o mare însemnătate pentru viața creștinilor. Dar legătura aceasta pe care trebuie să o facem subiectiv între icoana lui Hristos și Persoana Lui, are, precum am văzut și o bază ontologica, dincolo de subiectivitatea noastră.

Dar se poate merge și mai departe. Dacă umbra luminoasă se arata legată de corpul de care ține prin anumite raze care pornesc din corp, chipul unei persoane se arata legată cu realitatea aceleia prin raze spirituale, sau și prin acestea, prin care aceea proiectează într-un mod necesar, chipul său specific în sufletele altora. Chipul unei persoane spune și ceva spiritual celorlalți. Spune ce este caracteristic ei. Cu atât mai mult spune icoana lui Hristos nu numai ceea ce este caracteristic în mod deosebit numai Lui ca om, ci, ceea ce Îl arata ca unicul Mântuitor. Când vedem icoana lui ne gândim în mod necesar la El, ca la unicul Mântuitor al nostru. Și aceasta provoacă la credință, la rugăciune, la mulțumire.

Grație acestui fapt Persoana lui Hristos provoacă în mod necesar și unic prin icoana Să gândirea la El a celor ce cred în El. Iar prin gândire îi atrage pe ei înșiși. Acest lucru îl spune din nou Sfântul Teodor Studitul când insista asupra concomitenței între privirea icoanei și gândirea la prototipul ei:

"Prototipul și icoana sunt corelative ca o jumătate cu cealaltă jumătate. Căci prototipul poarta împreună cu El în mod necesar icoană, al cărei prototip este, așa cum jumătatea aduce inevitabil cu ea a doua jumătate, în raport cu care se numește jumătate. Căci nu există prototip dacă nu este icoană, cum nu e nici jumătate, care să nu te facă să gândești la cealaltă jumătate. Cele ce sunt împreună, sunt gândite împreună tocmai pentru acest motiv. Deci, dacă nu se intercalează între ele nici un interval, nici închinarea nu e alta pentru fiecare din ele, ci e aceeași pentru amândouă" [3].

Remarcăm afirmarea Sfântului Teodor Studitul că nu există un interval între icoana și Hristos, ca prototip al ei, sau comparația lor cu două jumătăți care nu pot fi separate, nici în gând, nici în realitate. Dar trebuie să remarcăm că ontologla chipului sta în prototip, fapt care nu poate fi inversat. Icoană că jumătate își are temeiul în prototip, nu și invers. Icoană trăiește din ontologia prototipului, dar prototipul își manifesta toată realitatea Lui ontologica în faptul că are și un chip. Dacă n-ar avea implicat în el chipul ca virtualitate, n-ar avea realitate adevărată. Cel ce n-are umbră, nu există; tot așa cel ce nu are virtualitatea chipului său virtualitatea cuvântului. Cel ce nu e pentru alții, nu e nici pentru sine. În sensul acesta umbră, sau virtualitatea chipului, sau cuvântul, sunt o condiție a ontologiei prototipului.

De aici apare deplin justificată convingerea credinciosului că, atunci când privește icoană, vorbește cu Hristos și închinându-se în fața ei, se închină în fața lui Hristos. Dacă ar aduce icoanei o închinare deosebită de cea adusă lui Hristos, ar face din icoana un fel de idol, în sine, chiar dacă i-ar acorda o putere mai mică decât lui Hristos. De fapt, puterea ce se manifestă prin icoanele făcătoare de minuni, nu e decât puterea lui Hristos, nu a icoanei însăși.

Când credinciosul se roagă în fața icoanei, nu se roagă ei, ci lui Hristos. Privind la ea, privirea lui se îndreaptă spiritual spre Hristos, așa cum mama privind la fotografia fiului ei, vorbește cu el, deși ea nu confunda fotografia fiului cu fiul însuși. Ea uită de fotografie, așa cum credinciosul uita de icoană. Mama zâmbește fiului, credinciosul se roagă lui Hristos, stând în fața icoanei și privind la ea. Icoană și prototipul sunt cuprinse deodată prin simțire și gândire, fără să fie confundate; sau mai bine-zis, icoana este uitată, credinciosul trăind propriu-zis relația cu prototipul. Sfântul Teodor Studitul voiește să precizeze direct acest lucru.
La acuzația că el îndumnezeiește icoană, îmbrățișând într-o singură închinare icoana și pe Hristos, el răspunde: "Nu se poate găsi această în epistola mea, ci că nu trebuie adorată icoana lui Hristos (în sine). Căci aceasta este un gând idolatru și nu se acorda adorație decât Sfintei Treimi. Și că Hristos adorat în sfânta icoana este adorat împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, în timp ce (întrucât) icoanei îi dăm o venerație relativă" [4].

Apărătorii icoanelor n-aveau încă prea explicită conștiința despre energiile necreate aduse în creațiune de Sfântul Duh. Aceasta le-ar fi dat posibilitatea de a explica legătură între Hristos și icoana Lui, legătura pe care ei o afirmă fără să o explice suficient. Întrucât n-au explicat suficient sensul termenului "închinare relativă", "închinare ce trece la prototip", ei n-au explicat că "trecerea" de la icoana la prototip, nu înseamnă o separație între Hristos și icoană, sau o distanță între El și ea. De acea, ei afirmă și una și alta (adică și trecerea și legătura interioară între ele), dar fără să le aducă la o explicare unitară, de sinteză. În felul acesta unii au reținut numai ideea de separație, alții numai ideea impreunei existente a icoanei și a lui Hristos, fără să se confunde totuși.
Mai clar explica această legătură rugăciunea pentru sfințirea icoanei lui Hristos, conținuta în Evhologiul Bisericii Ortodoxe. Aceasta explicare e vie și în evlavia poporului. În această rugăciune se menționează aplicarea ștergarului lui Avgar de Edesa pe fața lui Hristos, care a imprimat în el împreună cu chipul Lui și puterea Lui, datorită căreia a vindecat pe prințul Edesei căruia i l-a trimis. Prin aceasta se confirmă ceea ce s-a zis, că chipul și cuvântul cuiva sunt legate de subiectul aceluia printr-o iradiere de putere din el. Apoi, în rugăciune se cere: "O, Bunule Mântuitor, privește cu milostivire spre noi și spre această icoană și... trimite asupra ei binecuvântarea Ta cerească și darul Prea Sfântului Tău Duh și... dă-i ei puterea de a vindeca și de a alungă toate uneltirile drăcești, umple-o pe ea de binecuvântarea și de puterea chipului sfânt și nefăcut de mână, pe care prin alipirea de prea curată fata a Fiului Tău preaiubit a dobândit-o cu, îmbelșugare. Pentru că prin ea să fie săvârșite puterile și minunile pentru întărirea dreptei credințe și mântuirea poporului Tău".

Se cere deci, ca și icoana sfințită acum să se împărtășească de puterea dată icoanei nefăcută de mână prin alipirea ștergarului de fața lui Hristos; de a se prelungi deci puterea acelei icoane și în icoana sfințită acum. Iată cum fata vie a lui Hristos, păstrată de El în veci, lucrează cu puterea ei în icoanele feței Lui, rămânând prezenta nevăzut, dar prin puterea ei, în icoanele Lui. Avem astfel pururea cu noi fața lui Hristos, mai bine-zis puterea ei dumnezeiască, prin trăsăturile fetelor zugrăvite după asemănarea ei. În felul acesta, prin icoana lui Hristos ne privește și lucrează asupra noastră față Lui reală plină de dragoste; aceasta însăși rămâne în comunicare cu noi.

Apoi rugăciunea se termină cu afirmarea ca înaintea icoanei se aduce adorare lui Dumnezeu în Treime: "Ca închinându-ne cu credința înaintea ei, Ție Atotputernicule și Fiului Tău Unul-Născut și Preasfântului Duh și chemându -Te pe Tine cu stăruință prin rugăciune, să fim auziți și să aflăm milă iubirii Tale către noi și să dobândim darul Tău". Chemată prin rugăciune în fața icoanei, Sfânta Treime, răspunzând, își revarsă puterea Ei peste cel ce privește icoană, îl îndeamnă să se închine Ei și să-I ceară ajutorul, chemând-o să se aplece spre el.

Să rezumăm: Idolul avea de cele mai multe ori un chip monstruos, care reda forțele neînțelese și dezordonate ale naturii. Fața omului care reflectă conștiința legăturii cu Dumnezeu cel personal și deci izvor al ordinii, închinându-se idolului, se supunea naturii inferioare concepută ca un complex de forțe dezordonate, socotind-o ca ultima realitate și resemnindu-se să suporte toanele ei, neavând conștiința incomparabilei sale superiorități, ca putând, prin spiritul ce-l reflectă, stăpâni natură, așa cum i-a cerut Dumnezeu.

Prin simbolul sacru, care implică recunoașterea naturii întregi ca supusă spiritului luminos său personal al lui Dumnezeu, omul se închina lui Dumnezeu că deosebit de natură, crescând el însuși în comuniune cu acest Dumnezeu personal infinit. Dar acest Dumnezeu rămânea încă la oarecare distanță de om. Nu se cunoștea intimitatea potențială ce există între Dumnezeu cel personal și persoană și deci fața umană. Aceasta era etapa superioară a Vechiului Testament, față de religiile naturiste. În slavă ce se așternuse pe fața lui Moise se ghicea această relație deosebită ce o poate avea Dumnezeu cel personal cu omul ca persoană, se ghicea strălucirea deosebită ce o da acestei fete slava lui Dumnezeu sau relația cu El, dar slavă aceasta manifesta încă de la oarecare distanță mai mult puterea decât iubirea lui Dumnezeu, așa cum se manifestă și în simboalele sacre luate din natură în care se reflecta mai mult puterea decât iubirea lui Durnnezeu ca însușirea cea mai proprie persoanei. De aceea nici nu puteau privi evreii la fata descoperită a lui Moise.

Deplină intimitate între față omenească său persoana umană și caracterul personal și iubitor al lui Dumnezeu se arată atunci când Dumnezeu-Cuvintul își face proprie față omenească pentru a intra într-o relație descoperită cu toți frații Săi intru umanitate. Acum oamenii nu se mai simt înfricoșați să privească la față omenească plină de slava dumnezeiasca deplină a lui Dumnezeu cel întrupat, ci dimpotrivă se simt atrași de ea, sunt dornici să o privească neîncetat și să o vadă că model de desăvârșire a feței lor proprii. O relație de afecțiune nesaturata se instaurează între față omenească devenită fata a lui Dumnezeu și cei ce recunosc în Hristos pe Dumnezeul supremei iubiri de oameni și împliniri a aspirațiilor umane după desăvârșirea prin iubire. Slavă dumnezeiasca a feței omenești a lui Hristos le este atât de proprie, atât de dragă, încât ea se răspândește și asupra fetelor lor prin comunicare cu El. "Iar noi toți, spune Sfântul Apostol Pavel, privind ca în oglindă (adică prin față omenească a lui Hristos), slavă Domnului, ne prefacem din slavă în slavă (adică din zi în zi mai mult), ca de la Duhul Domnului" (e ceva ce se petrece prin lucrarea Duhului) (2 Cor. 3,18).

Dar pentru această sporire a slavei, sau a luminii lui Dumnezeu pe fața noastră, după asemănarea slavei de pe fața lui Hristos ce reflecta adâncimile iubirii și curăției, se înțelege că trebuie să privim mereu la fața lui Hristos. Dar cum am putea privi la ea, dacă n-am avea icoana lui Hristos? A crede în Hristos, dar a nu privi la slavă feței Lui prin icoana Lui, înseamnă a se priva de posibilitatea împărtășirii de slava feței Lui, de înduhovnicirea prin El, înseamnă a reduce enorm eficiența lucrării lui Hristos asupra sa, înseamnă a nu aprecia prețuirea ce a dat-o Iisus fetei omenești ca mijloc și că obiectiv de înduhovnicire, înseamnă a micșora însemnătatea faptului că Dumnezeu a luat față omenească pentru vecie, ca cea mai concentrată manifestare a spiritualității umane față de natură.
Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae; Ortodoxia nr. 3/1978, pag. 475-487

model

 
Acasă | Istoric | Sfânta Treime | Sfinte Moaște| PreoțiProiecteFotoArticole | Donații | Legături | Contact
© 2009 - 2015 Parohia Sfanta Treime Pitesti. contact: Preot paroh Costache Marius Zeron webdesign: Pr. Duminică Octavian