Acasă Contact
Scris este: "Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu" Matei IV, 4
 
       
 
 
 
       
 

1. Pentru ce numim, în articolul 1 din Simbolul Credinței, pe Dumnezeu, "Tatăl"?

Dumnezeu este unul după ființa Lui. Descoperirea dumnezeiasca ne învață însă că acest Dumnezeu, unul după ființa, este în trei persoane: Tatăl, Fiul și Sf. Duh. Aceste trei persoane sau ipostasuri dumnezeiești alcătuiesc Sf. Treime, taina de nepătruns de mintea omenească și împărtășită nouă prin Descoperirea dumnezeiasca. Cuvântul "Tatăl" din Simbolul Credinței ne arătă prima persoană a Sf. Treimi. El arată însă și legătura fiască pe care noi, credincioșii, o avem cu El, căci El este "Tatăl nostru", așa cum spunem la începutul Rugăciunii Domnești.

2. Se vorbește în Sf. Scriptură despre aceste trei persoane sau ipostasuri ale singurului Dumnezeu?

În Sf. Scriptură se vorbește în multe locuri despre cele trei persoane sau ipostasuri ale Dumnezeirii. Amintim numai câteva: În Vechiul Testament, Dumnezeu-Tatăl Se adresează celorlalte persoane ale Sf. Treimi:.. Să facem om după chipul Nostru și după asemănarea Noastră" (Fac. 1, 26). În vedenia lui Isaia, îngerii "strigau unul către altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, plin este tot pământul de mărirea Lui" (Isaia 6, 3). În Noul Testament, cu prilejul Botezului Domnului nostru Iisus Hristos, s-au arătat toate cele trei persoane ale Sf. Treimi: Tatăl, arătând lumii pe Fiul și binecuvântându-L, Fiul primind botezul de la loan, iar Sf. Duh coborând asupra Fiului, în chip de porumbel (Matei 3,16-17; Luca 3, 21-22; Ioan 1, 32; 15, 26). Trimițând pe Sf. Apostoli la propovăduire, Mântuitorul le spune: "Drept aceea, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sf. Duh" (Matei 28, 19).

3. Sf. Tradiție mărturisește existenta Sf. Treimi?

Tradiția primelor trei veacuri mărturisește fără șovăială credința în existența Sf. Treimi. Au mărturisit cu căldură despre Sf. Treime: Sf. Clement Romanul, Sf. Ignatie, Sf. Policarp, Aristide, Sf. Iustin, Atenagora, Teofil al Antiohiei, Sf. Irineu, Clement Alexandrinul, Origen, Tertulian, Novațian. Sf. Părinți ai veacurilor IV și V s-au întemeiat neîntrerupt pe această tradiție, în toiul luptelor lor contra arianismului. Se pot cita în această privință mai ales Sf. Atanasie, Sf. Epifanie, Sf. Darie și Fer. Augustin. <În unitatea firii sunt trei persoane> zice Tertulian92 (Tertulian, Contra lui Praxeas, 2, 9, 25, Migne, P. L., ÎI, col. 156). , declară Sf. Atanasie93 (Sf. Atanasie, Despre întruparea Cuvântului lui Dumnezeu și contra Arienilor, 10, Migne, P. G., XXVI, col. 1000).

4. Cele trei persoane sau trei ipostasuri pot fi înțelese că trei dumnezei?

Cele trei persoane dumnezeiești nu se înțeleg că persoanele omenești, ci în felul în care ne arată Mântuitorul în Evanghelia după loan, când zice: "Eu și Tatăl Meu una suntem" (Ioan 10, 30). Legătura Tatălui cu Fiul și a Fiului cu Mângâietorul (Sf. Duh) unește pe cei trei unul cu altul. Aceștia trei sunt una, nu unul, după cuvântul: "Eu și Tatăl Meu una suntem", una după unitatea ființei, nu după unitatea numărului"94 (Tertulian, Contra lui Praxeas, 25, Migne, P. L., ÎI, col. 188). Cele trei ipostasuri, zice Sf. Grigorie Teologul, sunt o singură Dumnezeire și o singură Fire în trei proprietăți, înțelegătoare, desăvârșite, existând prin ele însele, deosebite în număr, dar nu deosebite în Dumnezeire95 (Sf. Grigorie Teologul, Contra Arienilor și despre sine, 16, Migne, P. G., XXXVI, col. 236 A). Același Sfânt Părinte explica felul unirii ipostasurilor astfel: Se deosebesc fără să se împartă, ca să zic așa și se unesc deosebit. Unul în trei este Dumnezeirea și trei fac una96 (Idem, La Sfintele lumini (Boboteaza), 11, Migne, P. G., XXXVI, col. 345 C. D.). Nu sunt, deci, trei dumnezei.

5. Care e legătura ipostasurilor între ele?

Deși mare taină, lucrul acesta a fost lămurit pe larg de Sf. Părinți. Sf. Chiril al Alexandriei ne spune că Firea dumnezeiască, simplă și necompusa, e lărgită de însușirile ipostasurilor și de deosebirile de persoană și de nume. În fiecare persoană se înțelege întreaga Fire împreună cu însușirea ei, adică cu ipostasul. Rămâne fiecare ceea ce este, având în sine și pe celelalte, prin unirea firească cu ele. Tatăl este în Fiul și în Sf. Duh. De asemenea și Fiul și Sf. Duh Se afla în Tatăl, iar Tatăl, în ceilalți doi97 (Sf. Chiril al Alexandriei, Despre Sfânta și cea de o ființă Treime, 7, Migne, P.G., LXXV, col.1092).

6. Cele trei ipostasuri voiesc și lucrează separat sau la un loc?

Sf. Ioan Damaschin spune că fiecare din cele trei ipostasuri nu voiesc și nu lucrează aparte, separat și deosebit, ci împreună98 (Sf. Ioan Damaschin, Despre două voințe în Hristos, 8, Migne, P. G., XCV, col.136. Vezi și Pr. Dr. Olimp N. Căciula, Hristologia Sf. Ioan Damaschin după Tratatul despre cele două voințe în Hristos, București, 1938, p. 106). Sf. Treime e o singură fire, o singură voință, o singură lucrare, o singură putere, o singură autoritate, pentru că e o singură Dumnezeire".

7. Ce au împreună și ce au deosebit persoanele Sf. Treimi?

Tatăl, Fiul și Sf. Duh au împreună însușirea de a fi nefăcuți și Dumnezeirea. Fiul și Sf. Duh au împreună însușirea că sunt din Tatăl. Tatăl este nenăscut, Fiul este născut, Sf. Duh este purces99 (Sf. Ioan Damaschin, Despre Sf. Treime, 1, Migne, P. G., XCV, col. 9).

8. Prin ce Se deosebește mai de aproape Tatăl?

Tatăl este nenăscut. El nu primește existența de la nimeni, nu are cauza. El e izvorul celorlalte două persoane. Dumnezeu e Tată din veci. El nu este însă Tata în felul omenesc. El n-a început să fie Tată în timp, după împlinirea vârstei, odată cu apariția puterii de a naște, asemenea oamenilor și celorlalte viețuitoare. Dumnezeu e Tata deodată cu veșnicia. El e, deci, totdeauna Tata100 (Sf. Grigorie de Nissa, Contra lui Eunomiu, 1, Migne, P. G., XLV, col. 369).

9. Prin ce Se deosebește mai de aproape Fiul?

Fiul este născut, este Unul-Născut, fiind împreună veșnic cu Tatăl și de o ființă cu Acesta. Fiul e Fiu dinaintea veacului și de totdeauna. El nu Și-a început cândva existenta, ci de când e Tatăl e și Fiul. Și când gândim la Tatăl, gândim și la Fiul. Fiul nu e creat, cum pretindea Arie, ci e născut din Tatăl, dar nu printr-o naștere omenească, nici constrânsa, ci printr-una voită și firească. E o naștere necuprinsă de mintea omenească. Fiul și Tatăl sunt una ca Dumnezeire, ca fire, ca veșnicie, că voința, ca lucrare, ca bunătate etc., dar Se deosebesc că ipostasuri: unul e născut, pe când celălalt e nenăscut; în această privință, Tatăl este izvorul și cauza Fiului. Fiul Se deosebește, apoi și de Tatăl și de Sf. Duh, prin aceea că El Și-a luat asupra-Și lucrarea mântuirii. Numele propriu al Fiului este "Cuvântul". El Se numește și înțelepciunea lui Dumnezeu. El e Cuvântul, Strălucirea și Chipul Tatălui101 (Sf. Atanasie, Vasilie cel Mare și alții).

10. Prin ce Se deosebește mai de aproape Duhul Sfânt?

Duhul Sfânt purcede din Tatăl, cum spune însuși Mântuitorul: "Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu îl voi trimite vouă, de la Tatăl, Duhul adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine" (Ioan 15, 26). Însușirea Lui personală este de a fi purces din Tatăl și de a Se face cunoscut după Fiul și împreună cu Acesta102 (Sf. Vasilie cel Mare, Scrisoarea 38 (Către fratele său Grigorie), Migne, P. G., XXXII, col. 329). El e sfințenia însăși și prin această izvorul Sf. Har, Care desăvârșește opera Mântuitorului, după înălțarea Sa la cer: "Iar când va veni Acela, Duhul adevărului, vă va călăuzi pe voi la tot adevărul... Acela pe Mine Mă va slăvi, pentru că din al Meu va lua și va vești vouă" (Ioan 16, 13-14).

model

 
Acasă | Istoric | Sfânta Treime | Sfinte Moaște| PreoțiProiecteFotoArticole | Donații | Legături | Contact
 
© 2009 - 2015 Parohia Sfanta Treime Pitesti. contact: Preot paroh Costache Marius Zeron webdesign: Pr. Duminică Octavian